ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2014

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας καλεί όλους τους δικαιούχους Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2014, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΑΣ στην Τρίπολη, στα  τηλέφωνα 2710230604 και 2710230622, ώστε να ενημερωθούν τι πρέπει να προσκομίσουν, προκειμένου να είναι πλήρης ο φάκελός τους.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φακέλου της Εξισωτικής 2014 ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά   (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ):

 1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) έτους 2014.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος) συνοδευόμενη από επίσημα παραστατικά βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η απόκτηση γεωργικού εισοδήματος κατά το έτος 2012.
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2014
 5. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
 • § Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
 • § Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
 • § Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).
 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 • § Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).
 • § Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 • § Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).
 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:
 • § Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.
 1. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
  1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
  2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).
 2. Για τους φιλοξενούμενους απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας με το γνήσιο της υπογραφής του, ότι φιλοξενεί τον αιτούντα της εξισωτικής αποζημίωσης και το Ε1 2014 του ιδιοκτήτη, καθώς και λογαριασμούς ΔΕΗ ή Τηλεφωνίας ή Ύδρευσης χειμερινών μηνών του έτους 2014.
 3. Για τους νέους γεωργούς:
 • § Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).
 1. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
 • § Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
 1. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
 • § Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 • § Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες).