Νέο Διοικητικό συμβούλιο

Στις 28/08/2014 ημέρα Πέμπτη, συγκροτήθηκε σε σώμα το προσωρινό  Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Συνεταιρισμού,  με την ονομασία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ – Η ΕΝΩΣΗ», που προήλθε από την  μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών  Αρκαδίας, κατόπιν  συγχώνευσης των δεκαπέντε (15) πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εφτά φυσικά μέλη και η κατανομή των αξιωμάτων έγινε ως εξής:

1.Τσιοτίνας Αθανάσιος του Σάββα, Πρόεδρος

2. Κοσκολός Γεώργιος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος

3. Γκάνιος Γεώργιος του Αθανασίου, Γραμματέας

4. Καρράς Νικόλαος του Χρήστου, Ταμίας

5. Κλαδούρης Γεώργιος του Σταύρου, Μέλος

6. Δημητρακόπουλος Λάμπρος του Γεωργίου, Μέλος

7. Τσιακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημοσθένη, Μέλος

 Ο νέος  Συνεταιρισμός  αριθμεί 593 μέλη φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το μητρώο μελών του, και η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στο ποσόν των πεντακοσίων (500) ευρώ.