Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (2)

Α. ΑΜΠΕΛΙ 1.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Ο Απρίλης είναι ο προπαρασκευαστικός μήνας του περονοσπόρου. Οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακου είναι δυνατόν να δημιουργήσουν μολύνσεις. Εμφάνιση κηλίδων «ελαίου» 18-20 Απρίλη σε αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών.

Καλιεργητικά μέτρα:
  • Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
  • Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
  • Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
  • Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές
  • Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
  • Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

Χημική αντιμετώπιση

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στους αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών που το μήκος της νέας βλάστησης είναι 8-10 εκατ.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

Φυτ/κά                Αζοξυστρομπίν+Φολπέτ, Μανέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ

προϊόντα:             +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+Μανκοζέμπ,►


Μπεναλαξύλ +Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ-μ+Χαλκός, Μεταλαξύλ- μ+Μανκοζέμπ, Μεταλαξύλ+Χαλκός Μετιράμ, Μπεντθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ +Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ+Χαλκός, Ντιμεθομόρφ+Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ+Φολπέτ, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ +Χαλκός, Συμοξανίλ+Μανέμπ, Συμοξανίλ+Φοσετύλ-αλ +Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Συμοξανίλ+Χαλκός, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ, Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ, Φολπέτ, Φολπέτ+Μεταλαξύλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ, Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Μανκοζέμπ, Χαλκός+Φοσετύλ- αλ, Χαλκός+ Φολπέτ.

2.ΩΙΔΙΟ Οδηγίες:

Φυτ/κά                       Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

προϊόντα:

Β. ΕΛΙΑ

ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες:                    Οι ελαιώνες των περιοχών που επλήγησαν από χαλάζι

να προστατευτούν άμεσα με χαλκούχο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες

χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

  1. Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιόυμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας
  2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ