ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Η Ένωση  Αγροτικών Συν/σμών Αρκαδίας με βάση την 424/27-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι προκειμένου να προσλάβει , για το κτίριο των γραφείων, καθαρίστρια ωρομίσθια με σύμβαση ορισμένου χρόνου , δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίες  πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ένωσης μέχρι 31 Αυγούστου 2012 .

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω στοιχεία :

 1)Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερόμενου .

 2)Εκκαθαριστικό της Εφορίας για τα εισοδήματα του έτους 2011.

 Σε περίπτωση που δεν το έχει παραλάβει ακόμα, να προσκομίσει αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) .

Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ( άρθρου 8 παρ. 4 Ν 1599/1986 ) θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. που θα αιτιολογείται  η μη υποβολή Δήλωσης .

Η Επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης .