Ενστάσεις Εξισωτικής 2016

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Ξ Ι Σ Ω Τ Ι Κ Η Σ  2 0 1 6

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» και το ΚΕΑ Τρίπολης ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στα Μέτρα 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» και 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» ότι ανακοινώθηκαν οι πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτομένων αιτήσεων και από 16.11.2016 ξεκινά η υποβολή ενστάσεων.

 

Οι πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτομένων αιτήσεων έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http:www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών με τη χρήση των αριθμών ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση ως ακολούθως:

  1. Οι προσφυγές υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την Τετάρτη 16/11/2016, είτε απευθείας στην Περιφερειακή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στο ΚΕΑ Τρίπολης, 28ης Οκτωβρίου 8 στην Τρίπολη.
  2. Στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.