Πρόσληψη Οικονομολόγου

Ο συνεταιρισμός μας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Οικονομολόγου με σύμβαση εργασίας (1) ενός έτους προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις οικονομικές  δραστηριότητες  του Συν/μού μας .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στον Συνεταιρισμό σχετική αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι δεν ασκεί ιδιωτική δραστηριότητα ανταγωνιστική με αυτή του Συν/σμού  .
 3. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας  σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.
 4. Αποδεικτικό για γνώση ξένων γλωσσών και Πληροφορικής .

          Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μετά από σχετική συνέντευξη των υποψηφίων .

 Απαραίτητα προσόντα

 Καλή Γνώση πληροφορικής σε:

 • Επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων και υπηρεσίες διαδικτύου
 • Τήρηση Μισθοδοσίας, καθώς και Εργασιακών Σχέσεων.
 • Διαχείριση υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων
 • Τήρηση Γενικής Λογιστικής E.R.P. (Διπλογραφικό Σύστημα – Βιβλία Γ’ Κατηγορίας). 
 • Εμπορική Διαχείριση E.R.P. (Ηλεκτρονική τιμολόγηση).
 1. Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Α΄ τάξης από το οικονομικό επιμελητήριο
 2. Τριετή επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων
 3. Πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε λογιστικά καθήκοντα
 4. Εκπαιδευτική κατάρτιση στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων

Επιπροσθέτως θα εκτιμηθεί θετικά η επαγγελματική εμπειρία σε

 • Διοικητικό συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία διαγωνισμών προμηθειών και αγαθών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες διεθνούς εμπορίου, εξαγωγών του αγροτικού τομέα

          Η υποβολή της αίτησης θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού 28ης Οκτωβρίου 8 στην Τρίπολη,  καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 14:00 και μέχρι 20/01/2016 .

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα  2710 230600-230601 .

 

                                                   ΤΡΙΠΟΛΗ  05/01/2016

                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TΣΙΟΤΙΝΑΣ