ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της έκδοσης της Ατομικής Πράξης Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων αναθεώρησής τους, για τις παρακάτω περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ :
1. Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών
2. Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός
4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης ορίζεται  η 18η Ιανουαρίου 2016.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να παραλάβουν την Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από τα γραφεία του ΚΕΑ Τρίπολης και να εξετάσουν τυχόν περιπτώσεις ενστάσεων.
Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΕΚΕΠΕ βρίσκεται εδώ enstasie